close
دانلود فیلم
آفلاتوکسین، قارچ آسپرژیلوس فلاووس، مرزه خوزستانی، مرزه ماکروسیفون
loading...
گروه کتیرا پیشرو در ارائه اطلاعات صحیح پیرامون گیاهان دارویی

کتیرا

سمی بودن آفلاتوکسی نها برای انسان و حیوان، دستیابی به رو شهای مناسب برای کنترل آنها را ضروری ساخته است


مطالب