تبلیغات در اینترنتclose
تعيين شرايط مطلوب سرمادهي و جوانه زني بذر گياه دارويي قره قاط
زمان جاری : یکشنبه 17 فروردین 1399 - 6:04 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم


سلام مهمان گرامي؛
مهمان گرامي، براي مشاهده تالار با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد


آیا میدانید؟ ایا میدانید :


تعداد بازدید 425
نویسنده پیام
epwebs آفلاینارسال‌ها : 70
عضویت: 29 /1 /1395
تعيين شرايط مطلوب سرمادهي و جوانه زني بذر گياه دارويي قره قاط
مقدمه قره‌قاط(Vaccinium arctostaphylos L.) گياهي از تيره اريكاسه است كه در ارتفاعات استان گيلان، ارتفاعات كلاردشت و خانقاه اردبيل مي‌رويد. ميوه‌هاي اين گياه سته اي پربذر بوده و بر روي شاخه هاي جوان و بصورت جانبي يا انتهايي توليد مي‌شوند(3 و4). بلوبري‌ها خويشاوندان اهلي قره‌قاط هستند كه در سطح نسبتا وسيعي در اروپا و آمريكا كشت وكار مي شوند. ازدياد بلوبري ها از طريق بذر صرفا براي مطالعات اصلاحي به كار برده مي شود(12). براساس گزارش اك (1988) و هارتمن و همكاران(1997) هيچ پيش تيماري براي جوانه زني بذر بلوبري‌ها نياز نيست ولي جوانه‌زني بذر كرن‌بري‌ها (ديگر خويشاوند قره‌قاط) در صورت سرمادهي بذر به مدت سه ماه بهبود پيدا مي‌كند (6 و10). ثابت شده است كه بذور گونه‌هاي مختلف Vaccinium فوتوبلاستيك هستند و براي جوانه زني به چندين ساعت نور روزانه نياز دارند (7،8 و9). مواد و روشها ميوه‌هاي قره‌قاط از رويشگاه ارتفاعات تالش جمع آوري و براي استخراج بذر به آزمايشگاه منتقل شد. استخراج بذرها براساس توصيه گريفين و بلازيچ(2002) صورت گرفت(9). علاوه بر شمارش بذور وزن آنها, درصد وزن بذر به وزن كل ميوه و اندازه بذور مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين آزمايش اقدام به تهيه ميكروگرافهايي با ميكروسكوپ الكتروني‌نگاره مدل LEO ساخت انگلستان از سطح، شكل و برجستگيها و فرورفتگي‌هاي روي بذر قره‌قاط گرديد(2). به منظور بررسي نياز سرمايي بذور و تعيين بهترين شرايط سرمادهي مصنوعي و شرايط جوانه‌زني (در تاريكي كامل يا در تناوب نور و تاريكي)، آزمايشي در قالب فاكتوريل با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با سه فاكتور در سه تكرار طراحي شد. در اين آزمايش فاكتورA يعني تعداد روزهاي سرمادهي بذر در چهار سطح(شاملa1 = 15 روز , a2 = 30 روز , a3 = 60 روز , a4= 90 روز), فاكتور B يعني شرايط سرمادهي در دو سطح (b1 = محيط مرطوب و b2 = بذر خشك) و فاكتور C يا شرايط جوانه زني نيز در دو سطح (c1 = تاريكي كامل و c2 = تناوب نور وتاريكي) در نظر گرفته شد. براي هر تركيب تيماري 20 بذر در نظر گرفته شده و نهايتا\" درصد و سرعت جوانه زني مورد ارزيابي قرار گرفت. بعد از گذشت 15 روز از سرمادهي بذور داخل يخچال, تيمارهاي داراي فاكتور a1 به شرايط جوانه‌زني(در تاريكي كامل يا در تناوب نوري) منتقل شدند و بمدت 60 روز در شرايط جوانه‌زني پيش بيني شده قرار داده شدند تا صفات مورد نظر ارزيابي شوند. شايان ذكر است كه شرايط تاريكي مطلق يعني تيمار c1 داخل انكوباتور با دماي20- 25 درجه سانتيگراد مهيا گرديد و تناوب نور و تاريكي در آزمايشگاه به صورت استفاده از نور طبيعي در روز و ايجاد تاريكي در شب براي بذور تحت آزمايش ايجاد شد. نتايج و بحث شمارش بذور نشان داد كه در هر سته قره‌قاط به طور متوسط 45 بذر وجود دارد كه حداكثر 9/5 درصد وزن ميوه به آنها مربوط است. وزن هر بذر قره‌قاط به طور متوسط حدود 31/0 ميلي‌گرم مي‌باشد. اندازه بذور قره قاط در ميوه هاي رسيده خيلي ريز تا ريز ديده مي‌شود. اندازه رنگ بذر قره قاط از زرد روشن تا زرد تيره و قهوه اي قابل دسته بندي است. ميوه قره‌قاط كروي شكل بوده و به طور متوسط حدود 5/9 ميليمتر مي‌باشد. به منظور بررسي صفات بذر قره‌قاط و تشخيص شكل و برجستگي هاي سطح بذر اقدام به تهيه ميكروگرافهاي الكتروني گرديد(شكل1). بررسي چهار نمونه بذر قره قاط و ميكروگرافهاي الكتروني نشان داد كه اين بذر به دو شكل عمده تخم مرغي و بيضي شكل قابل مشاهده است و در سطح پوسته مشبك اين بذر، سلولهايي با ديواره مشخص و دريچه هاي ريز ديده مي شود. در اين آزمايش هيچ بذري در تاريكي مطلق (داخل انكوباتور) موفق به جوانه زني نشد. لذا فاكتور جوانه‌زني در تاريكي مطلق (يعنيc1) در زمان تجزيه و تحليل آماري حذف گرديد بدين ترتيب بذور قره قاط بعد از سپري كردن دوره سرمايي فقط در شرايط تناوب نوري قادر به جوانه‌زني هستند و در تاريكي مطلق اين بذرها قادر به جوانه‌زني نمي‌باشند. لذا بذر قره قاط براساس تعريف(1) جزء بذور داراي عكس‌العمل مثبت فوتوبلاستيك مي باشد. چنين صفتي براي گونه V. vitis-idaea نيز گزارش شده است (20). درصد بذور جوانه زده طي 30, 40, 50 و 60 روز بعد از انتقال به شرايط جوانه زني مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت(جدول1).
براساس نتايج بدست آمده(جدول1)، بين تيمارهاي فاكتورA در سطح احتمال 1% اختلاف معني‌دار وجود دارد, بدين معني‌كه سي روز پس از انتقال بذور به شرايط جوانه زني تيمار سرمادهي 15 روزه بهترين تيمار بوده است. تجزيه واريانس داده‌ها در روز شصتم جوانه زني, نشان مي‌دهد كه بين سطوح فاكتور A از نظر آماري اختلاف معني‌داري در سطح 5% وجود دارد درحالي‌كه بين دو سطح فاكتور B و اثر متقابل B و A اختلاف در سطح 1% معني دار است. شايان ذكر است كه از سطوح مختلف فاكتور A, سطح دوم يعني a2 (30 روز سرمادهي )بهترين نتيجه را موجب شده است سطح دوم فاكتور B يعني سرمادهي بذور در محيط خشك همانند نتايج قبلي بهترين تيمار بوده است و موجب جوانه زني بهتر بذور شده است ولي از اثرات متقابل فاكتور هاي A وB همچنان تركيب تيماري a4b2 (يعني نود روز سرمادهي خشك بذور)بيشترين جوانه زني بذور را موجب شده است. خاطر نشان مي شود كه در اين مورد بيش از 50 درصد بذور تحت آزمايش موفق به جوانه زني پس از 60 روز شده اند درحالي‌كه تحت تاثير تركيب تيماري a4b1 كه كمترين تعداد بذور جوانه زده را موجب شده است حداكثر 10 درصد بذور جوانه زده‌اند. نتيجه كلي اين است كه سرمادهي بذور در يخچال در محيط خشك بهتر از محيط مرطوب بوده و تعداد روزهاي سرمادهي بمدت 15 تا 90 روز مي تواند در محيط خشك موجب زايل شدن خواب بذر قره‌قاط شود، هرچند بهترين نتيجه تحت تيمار 90 روز سرمادهي خشك به دست مي‌آيد سيدرويچ و همكاران(1991) نيز ضمن بررسي اثر نور برروي جوانه‌زني بذور بلوبري پابلند دريافتند كه اين بذور تحت شرايط تاريكي قادر به جوانه‌زني نيستند(11). برخي از گزارشها تيمار سرمايي 90 روزه براي قره‌قاط پيشنهاد كرده‌اند (5). در آزمايش ما هيچ بذري بلافاصله پس از خارج كردن از ميوه موفق به جوانه‌زني نشد.بدين ترتيب قره‌قاط داراي عكس العمل مثبت فوتوبلاستيك مي‌باشد. شكل1- ميكروگرافهاي الكتروني بذر قره قاطجدول 1- تجزيه واريانس اثر تيمارها بر تعداد بذور جوانه زده(30، 40، 50 و60 روز پس از انتقال به شرايط جوانه زني)[tr][td]منابع تغيير[/td][td]درجه آزادي[/td][td]ميانگين مربعات[/td][/tr][tr][td]تعداد بذور جوانه زده(.....روز) پس از انتقال به شرايط جوانه زني[/td][/tr][tr][td]30 روز[/td][td]40 روز[/td][td]50 روز [/td][td]60 روز[/td][/tr][tr][td]تكرار[/td][td]2[/td][td]ns 67/0[/td][td]63/4 ns[/td][td]ns 67/2[/td][td]ns 79/8[/td][/tr][tr][td]روزهاي‌سرمادهي[/td][td]3[/td][td]**83/3[/td][td]*71/7[/td][td]**38/11[/td][td]*44/3[/td][/tr][tr][td]محيط سرمادهي[/td][td]1[/td][td]**17/60[/td][td]**04/126[/td][td]**04/145[/td][td]**67/170[/td][/tr][tr][td]اثر متقابل AB[/td][td]3[/td][td]*83/1[/td][td]**71/11[/td][td]**04/16[/td][td]**11/22[/td][/tr][tr][td]اشتباه[/td][td]14[/td][td]38/0[/td][td]44/1[/td][td]1/1[/td][td]74/0[/td][/tr][tr][td]ضريب‌تغييرات[/td][td]-[/td][td]20/32%[/td][td]49/35%[/td][td]87/24%[/td][td]04/12%[/td][/tr]ns: اختلاف غيرمعني دار ، * و**: به ترتيب اختلاف معني دار در سطح 5% و 1%منابع1- زرين قلم، م.1373. فيزيولوژي گياهي در رابطه با باغباني(ترجمه). انتشارات گلنشر.2- شريعت زاده، س. م و ا. مجد. 1379. ميكروسكوپ الكتروني و هيستوتكنيك در ميكروسكوپي الكتروني و نوري. انتشارات آييز. 276 صفحه.3- صداقت حور، ش.1383. بررسي مشخصه هاي گياهشناسي, باغباني و شيميايي قره قاط و معرفي آن به عنوان يك ريز ميوه و گياه دارويي جديد ايراني. رساله دكتري باغباني واحد علوم و تحقيقات تهران.4- قهرمان, ا.1373. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي).جلد سوم. مركز نشر دانشگاهي. صفحه 12-23.5. Anonymous. 2000. Plants for a future: Database search results. Vaccinium arctostaphylos. http://www.ibiblio.org/pfaf/cgi-bin/arr-html.6. Eck, P. 1988. Blueberry Science. New Brunswick, N. J. Rutgers University Press.7. Giba, Z., Grubisic, D., and Konjevic, R. 1995. The involement of phytochrome in light-induced germination of blueberry seeds. Seed-science and Technology. 23,1,11-19.8. Giba, Z., Grubisic, D., and Konjevic, R. 1993. The effect of white in light, growth regulators and temperature on the germination of blueberry(Vaccinium myrtillus L.) seeds. Seed-science and Technology. 23:3,521-529.9. Griffin. J., and Blazich. A. 2002. Vaccinium L. (blueberry or cranberry). North Carolina State University. Internet.10. Hartmann, H. D., Kester, D. L., Davies, F. T., and Geneve, R. L.1997.Plant propagation. 6th edition. Prentice Hall International, INC. Pp. 656- 657.11. Sidorovich, E. A., Kutas, E.N., Chernik, V.F., and Sudeineya, S.V.1991. The effect of light on the germination of seeds and isolated embryos of high bush blueberries in invitro culture. Bulleten –Glavanogo-Botanicheskogo–sada(abstract). 159, 95-97.12. Thakur,K.S. and Rathore,D.S. 1991. Blueberries. In:Temprate fruits. Edited by: Mitra, S.K., Bose,T.K., and Rathore,D.S.India.

جمعه 03 اردیبهشت 1395 - 19:36
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیربرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :


تماس با ما | تعيين شرايط مطلوب سرمادهي و جوانه زني بذر گياه دارويي قره قاط | بازگشت به بالا | پیوند سایتی RSS